அட்டகலாட்டாவில் பெருமாள் முருகன்

தமிழிலக்கிய சூழலில் பல காலமாக ஒலித்த குரல்.