புதினத்தினால் இயல்பாக எழுந்து வந்த தன்னுரையாடல்

தாஸ்தயேவ்ஸ்கியின் நிலவறைக் குறிப்புகள் : பிரசன்ன கிருஷ்ணின் நிழலுடன் உரையாடும் மனிதன்